Интегрирана система за управление

За първи път Система за осигуряване на качеството (СОК)  в Организацията  е сертифицирана от BVQI (понастоящем Bureau Veritas Certification – BVC) през 1999 г., за съответствие със стандарт ISO 9001:1994. Впоследствие, във връзка с преработването на стандартите от серията ISO 9000 и влизане в сила на стандарта ISO 9001:2000 се разработва и внедрява Система за управление на качеството за съответствие със стандарта ISO 9001:2000 и по-късно за съответствие с ISO 9001:2008, базирана на процесния подход, сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). 

Надграждайки Системата за управление на качеството с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 (по отношение на околната среда) и BS OHSAS 18001:2007 (по отношение на здравето и безопасността при работа), „Риск Инженеринг” АД разработва и внедрява Интегрирана система за управление (ИСУ), с което цели да постигне и да демонстрира добра резултатност спрямо опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа чрез въвеждане на мерки за контрол на въздействието върху околната среда на своите продукти и услуги и чрез управление на рисковете за здравето и безопасността при работа. ИСУ на „Риск Инженеринг” АД е сертифицирана от LRQA през януари 2012 г.

Следвайки своите стратегически принципи за социална отговорност спрямо обществото и своите служители „Риск Инженеринг” АД разработи, внедри и поддържа Система за социална отговорност на базата на стандарт SA 8000:2014, съобразена с националното законодателство и приложимите международни норми в тази област.

Процесите необходими за ИСУ на „Риск Инженеринг” АД и приложими в Организацията са разделени на два основни типа:

А) Процеси на управлението:

 •  Стратегическо управление;
 •  Управление на човешките ресурси.

Б) Процеси, описващи основните дейности:

 • Процес на проектиране/разработване;
 • Управление на проект (обект);
 • Поддържане на промишлени обекти и обекти на техническата инфраструктура;
 • Изграждане, монтаж, ремонт и експлоатация на енергийни съоръжения;
 • Търговска дейност и маркетинг;
 • Закупуване на оборудване, материали и услуги;
 • Обследване на енергийна ефективност в промишлени системи и сертифициране на сгради по отношение на енергийна ефективност;
 • Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ;
 • Управление на аспектите, оказващи въздействие върху околната среда;
 • Управление на здравето и безопасността при работа.

В документите на ИСУ, описващи гореизложените процеси са отразени:

 • Последователността и взаимодействието на тези процеси;
 • Осигуряването на ресурси за ефективното им функциониране и контрол;
 • Критериите и методите за наблюдение и контрол на процесите.

Ръководството и служителите на Риск Инженеринг АД осигуряват постоянното наблюдение, респективно измерване и анализ на тези процеси, с цел прилагане на действия, необходими за постигането на планираните резултати и осигуряване на непрекъснатото им подобряване и усъвършенстване.

Документацията на Интегрираната система за управление на „Риск Инженеринг” АД се състои от следните видове документи, касаещи качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа: 

 • Наръчник за ИСУ, описващ Интегрираната система за управление на Риск Инженеринг АД и съдържащ документираните и обявени политика и цели по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на Организацията;
 • Документирани процедури, изисквани от стандартите: за управление на документите и записите; за управление на околната среда, за управление на здравето и безопасността при работа, за вътрешни одити и за управление на несъответстващ продукт, коригиращи и превантивни действия; за управление и разрешаване на жалби;
 • Инструкции;
 • Схеми на процесите с оглед осигуряване на планиране, функциониране и ефикасно управление на процесите;
 • Форми, създадени с цел ефикасно документиране на резултатите от дейностите;
 • Правилник за организацията и дейността на Риск Инженеринг АД, описващ структурата на Организацията, функциите и задачите на нейните подразделения;
 • Вътрешни правила за работната заплата в „Риск Инженеринг” АД;
 • Правилник за вътрешния трудов ред в „Риск Инженеринг” АД;
 • Правилник за дейността на Екипа за социална ефективност (ЕСЕ);
 • Етичен кодекс за социална отговорност за доставчиците и подизпълнителите на „Риск Инженеринг” АД;
 • Длъжностни характеристики, регламентиращи изискванията за квалификацията, отговорностите, правомощията и взаимодействията на персонала;
 • Записи по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Наръчникът на ИСУ запознава служителите и клиентите на „Риск Инженеринг” АД с принципите за установяване, поддържане и управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа във всички дейности на Организацията в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 и SA 8000:2014. В него се разглежда цялостната Интегрирана система за управление от гледна точка на политиката по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, измеримите цели и необходимите документи за тяхното реализиране, като се прави позоваване на процедури от ИСУ, на схематично представените процеси или други документи на Организацията, касаещи качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Документираните процедури на „Риск Инженеринг” АД осигуряват контролирането на цялата документация и данни, свързани с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 и SA8000:2014, и на документите с външен произход. На контрол подлежат документите по проектите в процес на разработване – технически задания, технически отчети, проектна документация, чертежи и т.н. Преди използването на данните или издаването на документите те се преглеждат и одобряват от квалифициран и упълномощен персонал за адекватност и достатъчност.

Усилията на Висшето ръководство и персонала на „Риск Инженеринг” АД са насочени към точното спазване на изискванията на Клиента и външните заинтересовани страни, отнасящи се до качеството на продукта/услугата предоставяни от фирмата, до опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа, с цел  постигане на пълната им удовлетвореност. Непрекъснато се оценява процеса на работа и се търсят начини за неговото подобрение, чрез използване на измерими показатели.

Висшето ръководство на „Риск Инженеринг” АД декларира своите ангажименти към внедряването и поддържането на Интегрираната система за управление, както и за непрекъснатото усъвършенстване на нейната ефикасност, като в това въвлича всички служители на компанията.