Управление на проекти

Абилико АД изпълнява услуги по управление на проекти, включително проекти, финансирани по европейски програми. Тази дейност включва подпомагане работата на Възложителя, както и представляването му пред заинтересованите държавни и общински служби в цялостния процес на подготовка и/или изпълнение на инвестиционното намерение (инвестиционния проект). Дейността може да обхваща целия период на реализация на проекта/инвестиционното намерение (от подготовката, през проектирането и изпълнението, до въвеждането в експлоатация) или някои части от него. Тя може да включва следното:

  •  Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране
  •  Подготовка на тръжни книжа, оценката на офертите и избор на участниците в инвестиционния проект – Проектант, Строител, Консултант, Доставчик на машини и съоръжения
  •  Контрол и управление изпълнението на Инвестиционния проект, контрол и управление процеса на реализация на проекта (на строителството и/или монтажа), контрол и управление процеса на въвеждане в експлоатация
  •  Представителство на Възложителя пред финансиращата институция, съставяне на междинни и заключителни доклади и отчетни документи за нуждите на финансиращата институция

Някои от договорите, които Абилико АД и изпълнил в областта на управлението на проекти са:

  •  Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване на община Карнобат за финансиране по Международен фонд Козлодуй, Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради”, съгласно изискванията на Международен фонд Козлодуй (2010 - 2013 г.)
  •  Договор с Община Лъки за предоставяне на консултантски услуги при управление на проект „Реконструкция, разширение и модернизация на Младежки дом в УПИ II, квартал 25, град Лъки, и неговото разширение чрез пристрояване на информационен център и изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди от ел.енергия на обекта”. Този проект е финансиран по Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.)
Всички услуги