Управление на конфигурацията

Управлението на конфигурацията (УК) е интегриран управленски процес, който осигурява съответствие между проектните изисквания, физическата конфигурация и документите на централата и поддържа това съответствие през целия жизнен цикъл на централата.

Внедряването на този процес в една ядрена централа гарантира, че:

(а) конструкциите, системите и компонентите (КСК) на централата и компютърния софтуер са в съответствие с проектните изисквания и, че

(б) физическите и функционални характеристики на централата са точно отразени в документацията на централата.

Абилико АД, въз основа на богатия си опит и познания в областта на ядрената енергетика, успешно е изпълнявала проекти за управление на конфигурацията за АЕЦ „Козлодуй” и  АЕЦ „Белене”. Специалисти на фирмата са работили като консултанти на МААЕ по внедряването на УК за АЕЦ „Бушер”, Иран.

При разработването и внедряването на системи за управление на конфигурацията Абилико АД е изпълнявала следните дейности:

  •  Структуриране на процесите по УК 
  •  Разработване на програми, процедури и инструкции за УК
  •  Проектиране на информационни системи за УК
  •  Помощ при внедряването на системи за УК
  •  Оценка на ефективността на УК
  •  Обучение
Всички услуги