Строителство и Строителен надзор

Изпълнение на строителни обекти

Една от най-важните области от дейността на компанията е строителството на обекти от секторите на енергетиката. Абилико АД е основен изпълнител на следните обекти:

  •  Разширение на съществуващата ВЕЦ „Студен кладенец” с един хидроагрегат 16 MW и един хидроагрегат на екологични води 1.3 MW
  •  Довършване на строително-монтажните и пуско-настроечните работи на обект ВЕЦ на топъл канал 1 (ТК-1) на АЕЦ „Козлодуй”
  •  Строителство на депо за твърди, битови, промишлени и опасни отпадъци от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Консултантски услуги, в т.ч. всички дейности на Консултант по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изпълняване функциите на „Инженер” по договорните условия на ФИДИК.

Абилико АД притежава лиценз № ЛК-000164 да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Лицензът е издаден от Министъра на регионалното развитие на основание чл.166, ал.2 от Закона за устройство на територията.

Повече от 10 експерта на компанията имат сертификат за преминато обучение по договорните условия на ФИДИК - Червена и Жълта книги.

По-значими договори от областта на консултантските услуги, които компанията е изпълнила са:

  • Извършване на оценка на съответствието на проект „Авторазтоварище и транспортна схема за захранване на склад за варовик за енергоблокове 1-4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД със съществените изисквания към строежите, издаване на разрешение за строеж, упражняване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и издаване на Разрешение за ползване. Този договор е изпълнен през периода 2007 - 2010 г. и обхваща консултантски дейности по смисъла на ЗУТ
  • Изготвяне на технически паспорти на строежи 1-ва категория, стопанисвани от НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади". По този договор е направено обследване и са разработени технически паспорти съгласно ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове на 15 (петнадесет) от най-големите язовири и хидротехнически съоръжения в България. Договорът е изпълнен през периода 2009 – 2010 г.
  •  Договори за упражняване на строителен надзор на инфраструктурни обекти с Възложители - Община Сливен и Община Неделино. В обхвата на тези договори влиза упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ за отводнителни, пътни, укрепителни и хидротехнически съоръжения
  •  Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания, упражняване на строителен надзор и издаване на разрешение за ползване, консултантски и инженерни услуги съобразно изискванията на ФИДИК за проект "Рехабилитация на блок 1-6 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”. Периодът на изпълнение на този договор е 2005 - 2011 г. В обхвата му е предоставянето на консултантски услуги за реализацията на мащабен инвестиционен проект, предвиждащ следното: 1) Основна реконструкция и модернизация с повишаване на мощността на блокове от 1 до 6; 2) Изграждане на две сероочистващи инсталации за очистване на димните газове от серен диоксид – една обслужва блокове 1 и 2, а другата – блокове 3 и 4; 3) Монтаж на нови съвременни облицовки на фасадата и покривна хидроизолация на машинна зала за блокове 1-4. В обхвата на консултантските дейности, освен тези по ЗУТ, са включени и такива по договорните условия на ФИДИК – жълта книга
  •  Предоставяне на управленски, консултантски, надзорни и инженерингови услуги с цел подпомагане реализацията на проекта за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на АЕЦ "Белене". Договорът е изпълняван в периода 2008 - 2012 г. В обхвата на консултантските дейности, освен тези по ЗУТ, са включени и такива по ФИДИК – жълта книга
  •  
Всички услуги