Специалист Сервизна дейност

ОБЯВЛЕНИЕ

За обслужване на Автоматизирани системи, на площадка АЕЦ „Козлодуй“,

„РИСК ИНЖЕНИРНГ“ АД търси да назначи

·       Специалист „Сервизна дейност“;

1. Основни задължения:

·       Участва в техническо обслужване и ремонт за мониторинг на изхвърлянията в околната среда;

·       Възможност за развитие и по други проекти на фирмата

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • образование – средно техническо или по-високо;
  • професионален опит – не се изисква /при наличие на предишен опит се счита за предимство/.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Да премине успешно проучване за работа в стратегически обект АЕЦ „Козлодуй“;
  • Работа в среда с йонизиращи лъчения. Да няма противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения съгласно Наредба №11 на МЗ за здравни норми и изисквания при работа в среда с йонизиращи лъчения ;
  • Лицето преминава специализирано обучение и вътрешни изпити  по реда и условията, регламентирани в нормативните документи.;

3. Начин за провеждане подбор на кандидатите: разглеждане на документите и интервю. Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.

4. Необходими документи:

  • Автобиография, в който заявяват и позицията/позициите, за които кандидатстват;
  • Копие от диплома за завършено образование.

5. Документите се подават на имейл: emiliya.sabkova@riskeng.bg   от 16.09.2022г. до 30.09.2022г.

·       Описание на длъжността: Извършва техническо обслужване и ремонтна дейност по съоръженията за мониторинг на изхвърлянията в околната среда. Съществува възможност и за работа на пълен работен ден. Място на изпълнение на служебните задължение гр.Козлодуй.

 

Лица за контакти: Георги Славчев и/или Любомир Василев 02/8089415

Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита