Сертификати и удостоверения

За изпълнение на сключените договори и отговаряне на изискванията на нормативните актове, наредби и закони, действащи в Република България, „Риск Инженеринг” АД кандидатства и получи следните сертификати и лицензи:

Сертификати за одобрение на Интегрирана система за управление, издадени от Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) за съответствие със стандартите:

Удостоверения по Закона за устройство на територията (ЗУТ) с право за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Удостоверения от камарата на строителите

Удостоверение за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради

Удостоверение за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

 

„Риск Инженеринг” АД е вписан в публичните регистри поддържани от Агенция за устойчиво енергийно развитие за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

По-подробна информация за притежаваните удостоверения (ид. № 00400 по чл. 44, ал.1 и  ид. № 00004 по чл 60, ал. 1) може да бъде намерена на сайта на АУЕР 

Удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), по части: Електротехника и автоматика, Конструкции на сгради и съоръжения, Технологии, Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Водно строителство

Удостоверения за упражняване на технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти

Удостоверения от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) със заявени елементи на оценката – радиоактивни отпадъци и качество на атмосферния въздух.