Развитие на информационни системи

Абилико АД предлага разработването на комплексни информационни системи за почти всички аспекти на дейността на атомни и топлоелектроцентрали. Такива системи са Информационната система за организация на експлоатационна дейност (част от внедряването на концепцията за Управление на конфигурацията), Географска информационна система и други. Специалистите на Абилико АД притежават квалификация в следните области на разработването и внедряването на комплексни информационни системи:

  •  Анализ на изискванията
  •  Разработване на детайлна спецификация
  •  Проектиране и разработка
  •  Тестване
  •  Внедряване
  •  Поддръжка
Всички услуги