Разработка на енергийни инвестиционни проекти

Абилико АД планира и разработва собствени инвестиционни проекти в енергетиката. За целта се извършват необходимите проучвания, оценки на ефективността и целесъобразността на проекта, разработват се съответните модели за финансиране (собствени и привлечени средства), разработва се проектната документация, планира се и реализацията на проекта и неговата бъдеща експлоатация.

Всички услуги