Проектиране, доставка и строителство

Комплексно инвестиционно проектиране

Абилико АД има богат опит в разработването на комплексни инвестиционни проекти, обхващащи всички необходими части/специалности на проекта. Най-значимите инвестиционни проекти, разработени от дружеството, са в областта на енергийния сектор – ядрена енергетика, конвенционална-/топло-енергетика, хидроенергийния сектор, възобновяеми енергийни източници (вятърни електро-генераторни паркове и фотоволтаични електрически централи), когенарационни мощности.

Едни от най-големите ни клиенти са „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Абилико АД е основен участник в разработката на проектите за нуждите на модернизационната програма на АЕЦ „Козлодуй” за блокове 5 и 6, изпълнена в периода 1997 - 2005 г.

Един от най-мащабните и комплексни проекти, в които дружеството е участвало, е инвестиционният проект по договор за Изграждане (доставка и монтаж на съоръжение и оборудване) на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, изпълнен в периода 2009 - 2012 г. Проектът обхваща комплексно проектиране на промишлена инсталация за очистване на серния двуокис от димните газове на котлите на блоковете. Абилико АД разработи по-голямата част техническите и работните проекти за инсталацията. По-малка по обем, но важна част на проекта беше разработена от чуждестранни проектанти. За нея експертите на Абилико АД изпълниха т.нар. авторизиране, което обхваща проверка, коригиране и допълване, издаване на проектите от името на Абилико АД така, че да изпълнят изискванията на актуалната българска нормативна база. С реализацията на проекта са изпълнени европейските и актуалните български нормативни екологични изисквания за очистване на димните газове от серен диоксид. Освен разработката на проекта по различните части, договорът предвижда съдействие на Възложителя при одобряването/съгласуването на проектите от държавните и общински контролни служби, упражняване на авторски надзор и изготвяне на екзекутивна документация.

Изпълнение на строителни обекти при пълен инженеринг, включващ проектиране, доставки, строителство и монтаж, пусково-настроечни работи и въвеждане в експлоатация

Най-мащабните проекти, изпълнени от Абилико АД, са свързани с изграждането на строителни обекти при пълен инженеринг, включващ проектиране, доставки, строителство и монтаж, пусково-настроечни работи и въвеждане в експлоатация.

По-важни такива проекти, изпълнени от Абилико АД са:

 •  Пълен инженеринг на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с инсталирана електрическа мощност до 300 kW с над 80% ефективност на използване на енергията на горивото и с възможност за бъдещо разширение с модул за производство на хлад в МБАЛ-Търговище, гр.Търговище и др.
 •  Инженеринг на когенерационна централа КоТЕЦ „Когрийн” – Първомай (централа за комбинирано производство на топло- и електроенергия)
 •  Изграждане на когенерационна мощност 5 860 kW в с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора
 •  Проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на електрофилтър и димни вентилатори към котел №4 в ТЕЦ "Русе Изток"
 •  Инженеринг за модернизация на електрофилтър ЭГА1-38-7,5-4-4 към котел № 7 в "Топлофикация Русе" ЕАД, ТЕЦ "Русе Изток"
 •  Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на Турбина №2 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
 •  Реконструкция и модернизация на парогенератор № 5 в ТЕЦ „Република”, гр.Перник - проектиране, изработка, изпробване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация
 •  Изграждане на ръкавен филтър в ТЕЦ „Девен"
 •  Подмяна на релейни защити на блокове № 3 и № 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, включващи проектиране, доставка, демонтаж, монтаж, пусково-настроечни работи, настройки, изработване на екзекутивни чертежи и въвеждане в експлоатация на цифрови релейни защити
 •  Проектиране, демонтаж, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и изработване на екзекутивна документация на цифрови релейни защити на блокове № 5 и № 6 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
 •  Проектиране, демонтаж, монтаж, изпитания и въвеждане в експлоатация на генератор ТВВ-220Е-230MW на ТГ-8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД;
 •  Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на генератори с водоводородно охлаждане на блокове № 5 и №6 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
 •  Проектиране, доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на статични възбудителни системи на турбогенератори станционни № 5 и № 6 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
 •  Ремонт на основните изпускатели на язовирна стена "Голям Беглик"
 •  Доставка и монтаж на нова турбина и генератор в Свилоцел АД, Свищов
 •  Доставка и монтаж на нова турбина в ТЕЦ „София Изток”, гр. София
 •  Хранилище за сухо съхранение на отработено гориво в АЕЦ „Козлодуй”
Всички услуги