Image
Период на изпълнение 2007 - 2008
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИМУЛАТОР С ПЪЛЕН ОБХВАТ НА СИМУЛАЦИЯ И МАКЕТ НА БЛОЧНИЯ ЩИТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ, БЛОК 6 С МОДЕЛ НА УИС OVATION (АСУТ, УКТС, КИС)

Цел на проекта е привеждането на симулатора в пълно съответствие с вида и поведението на блока-прототип след въвеждането в експлоатация на разпределената цифрова система за управление УИС Ovation®.

Едновременно с това се цели: усъвършенстване на качеството на симулация и на експлоатационните характеристики на самия симулатор, разширяване на възможностите на симулатора за удовлетворяване изискванията на потребителите към обучението или други форми на използване, осигуряване на програмно-технически средства за усъвършенстване на симулатора в бъдеще, особено по отношение на очакваните нови цифрови системи за наблюдение и управление.

Етапи: изготвяне на проектна документация, настройка на системата и зареждане на софтуера, интеграция на системата и приемно-предавателни изпитания.

Към всички проекти