Image
Период на изпълнение 2008
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИМУЛАТОР С ПЪЛЕН ОБХВАТ НА СИМУЛАЦИЯ И МАКЕТ НА БЛОЧНИЯ ЩИТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ, БЛОК 6 С МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ (СГИУ)

Системата за групово и индивидуално управление на органите за регулиране (СГИУ) е подменена в рамките на Програмата за Модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” в рамките на 9 месеца и след това е направено изменение и на пълномащабния симулатор, с цел осигуряване на консистентност между блоковете и симулатора.

Основната цел на проекта е привеждане на конфигурацията на ПМС-1000 в съответствие с референтния блок. Извършени са доставка на необходимото оборудване, разработка на софтуер за симулиране функциите на новата система и интерфейса човек-машина, както и изменение на математическия модел на системата СГИУ в симулатора. Осигурено е необходимото обучение за експлоатация и поддръжка на новодоставеното оборудване.

Към всички проекти