Период на изпълнение 2005
Възложител Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци

ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ ПРИ РАДИОЛОГИЧНИ ИНЦИДЕНТИ

Финансиране: програма PHARE

Оценка на аварийно планиране на площадката – защитена зона:

  •  Оценка на зоната за предпазни и защитни мерки;
  •  Оценка на зоната за спешни защитни мерки;
  •  Оценка на зоната за дългосрочни защитни мерки;
  •  Оценка на защитената зона;
  •  Определяне на границите на радиационно защитната зона;
  •  Определяне границите на наблюдаваната зона;
  •  Методика за оценка на събития и уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране.
Към всички проекти