Период на изпълнение 2002 - 2004
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ЗАМЯНА НА ПАРОГЕНЕРАТОРИТЕ НА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

С цел съкращаване сроковете на строителството по време на изграждането на блокове 5 и 6, монтажът на голямо габаритното оборудване (реактор, парогенератори, системата за аварийно охлаждане на активната зона и други) се извърши по метода на открития монтаж, вместо съгласно по предвиденото проекта монтиране с щатния полярен кран.

Опитът от експлоатацията на аналогични централи в Русия и Украйна показа необходимостта от подмяна на парогенераторите поради проблеми със спазване на водохимичния режим на техните централи, както и конструктивни дефекти на парогенераторите. На АЕЦ „Козлодуй" тези конструктивни дефекти бяха отстранени преди въвеждане на блоковете в експлоатация (довалцоване на тръбичките и хлабина на колекторите). Въпреки това, съгласно Мярка 51111 от Програмата за модернизация, беше разработен проект за замяна на парогенераторите.

Целта на проекта беше да се проверят фактическите габарити и коти, и дали може замяната да бъде извършена с щатния полярен кран. В рамките на проекта са разработени технологични карти за изпълнение на отделните дейности с изготвен бюджет за всяка дейност.

Резултатът от проекта показа, че тази дейност е възможна и може да бъде изпълнена при необходимост в рамките на 6-8 месеца.

Към всички проекти