Период на изпълнение 2000 - 2002
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ТЕХНИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА АВАРИИТЕ В АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

В проекта на блокове 3 и 4 с реактор В-230 е предвидено, при превишаване на налягането в херметичния обем, да се отварят предпазни клапани и паровъздушната смес със съответната активност да бъде изхвърляна в атмосферата. С внедряване на струйно вихров кондензатор в системата за локализация на авариите се изключва възможността за попадане на активност в околната среда.

Изготвена е техническа обосновка на безопасността, в която са разгледани всички режими на работа и съчетания от външни въздействия. Резултатът от ТОБ показва надеждна и безопасна работа на съоръжението.

В резултат на одобрената техническа обосновка на безопасността Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде лицензия за работата на блокове 3 и 4 до 2012 г.

Към всички проекти