Image
Период на изпълнение 2006 - 2009
Възложител ТЕЦ Република

СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПАРОГЕНЕРАТОР №5 В ТЕЦ “РЕПУБЛИКА”

Дейностите по изпълнение на проекта обхващат всички етапи до изграждането на напълно функциониращ парогенератор. Като основни дейности могат да се отбележат:

 •  Управление на проекта;
 •  Изготвяне на работен проект за реконструкция на парогенератора;
 •  Дейности по обезопасяване на обекта и опазване на околната среда;
 •  Подмяна на вибрационната система за турбината;
 •  Изготвяне и доставка на отделни елементи от парогенератора съгласно работния проект;
 •  Демонтаж на съществуващото оборудване;
 •  Строително-монтажни работи в обем в съответствие с работния проект;
 •  Химическо промиване и пасивиране на метала на нагревните повърхнини;
 •  Продухване на паропроводите;
 •  Единични и комплексни изпитания;
 •  Пускане в експлоатация, включително 72-часова проба;
 •  Участие в гаранционни изпитания;
 •  Съставяне на актове, протоколи и други документи по време на строителството;
 •  Обучение на персонала за експлоатация и поддръжка на възложителя;
 •  Узаконяване на обекта – Акт 16.

Цифровата система за автоматизация (ЦСА) изпълнява всички функции по контрола и управлението с висока скорост на ответна реакция, според изискванията за управление на турбината, парогенератора и електростатичния филтър. Основната цел е да се контролира и експлоатира котелната инсталация предимно чрез работа на оператора с ЦСА, която е поставена в централна командна зала.

Обновеният парогенератор постига номинални параметри на работа при изгаряне на нискокалорично гориво и 87 % КПД. Съоръжението ще може да се експлоатира не по-малко от 25 години. Подобрен е коефициентът на използваемост по време и по мощност. Годишно съоръжението има 8000 часа разполагаемост, през които може да се произведе над 320 000 MWhелектроенергия. Оптимизират се разходите за експлоатация и поддръжка, повишава се надеждността на парогенератора и се подобряват екологичните параметри: повишената ефективност води до намаляване на емисиите СО2, снижаване на съдържанието на азотни окиси в димните газове под нормата от 650 mg/Nm3. С новия електрофилтър се редуцират с 98% емисиите от прах.

Към всички проекти