Image
Период на изпълнение 2009 - 2012
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

СЕИЗМИЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ НА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

Проектът включва сеизмична квалификация на оборудване и кабелни трасета в АЕЦ „Козлодуй". Сеизмичната квалификация е извършена чрез аналитични методи и чрез инженерна оценка, на базата на опита от поведението на оборудването при предишни земетресения.

Списъкът на оборудването, подлежащо на квалификация, включва 209 вида оборудване, тръбопроводни линии и кабелни трасета, разположени в 797 помещения.

Дадено е заключение за сеизмичния статус на всеки компонент. За неквалифицираното оборудване са разработени проекти за усилване или преустройство.

Към всички проекти