Период на изпълнение 2006
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

СЪЗДАВАНЕ НА НОВА КОМПАНОВКА НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИЯ СИМУЛАТОР И РАЗПОЛАГАНЕ НА НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ

Целта на разработката е да се комплектова Многофункционалния симулатор в Учебно-тренировъчния център на АЕЦ „Козлодуй” с оборудване и да се преработи съществуващата компановка, за да се постигне максимална степен на доближаване на реалната обстановка на пулта за управление (БЩУ).

Етапи на проекта: изготвяне на работна документация, изработка на новата компановка на симулатора, провеждане на приемателни изпитания и въвеждане в експлоатация.

Към всички проекти