Image
Период на изпълнение 2012
Възложител с. Кирилово, общ. Елхово

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ "ЕЛХОВО-4" И "ЕЛХОВО-5"

Инсталирана мощност: съответно 4MW и 5MW

Изграждането на ФЕЦ Елхово 4 включва инсталиране на 15 228 бр. фотоволтаични панели (поликристални, 260Wp) върху статични метални конструкции на площ от 74,25 дка. Панелите са подсъединени към 141 бр. стрингови инвертори (трифазни, 30kW). Централата е присъединена към електроразпределителната мрежа чрез реконструкция на отклонение с дължина 0,5km от въздушен електропровод 20kV "Младост" - п/ст "Елхово" 110/20kV.

Изграждането на ФЕЦ Елхово 5 включва инсталиране на 18 144 бр. фотоволтаични панели (монокристални, 280Wp) върху статични метални конструкции на площ от 99,38 дка. Панелите са подсъединени към 168 бр. стрингови инвертори (трифазни, 30kW). Централата е присъединена към електроразпределителната мрежа чрез реконструкция на въздушен електропровод 20kV "Младост" с дължина 1,9km и ретрофит на килия "№33" - 20kV в подстанцията "Елхово" 110/20kV.

Освен това на териториите и на двете централи са изградени необходимите електрически съоръжения: по четири трафопоста (тип БКТП, 1000kVA, 0.4/20kV) и по една възлова станция (20kV).

Въведени са системи за мониторинг на работата на ФЕЦ в реално време, с което се следят редица основни технически параметри. От постъпващата информация се правят задълбочени анализи за работата на централите и при необходимост наличният обучен персонал предприема адекватни мерки за отстраняването на евентуални дефекти или аварии. Охранителните системи на обектите включват физическа охрана, постоянно видеонаблюдение, охранно осветление и периметрова охрана по цялата дължина на предпазните огради на централите чрез сензорни оптични кабели.

Към всички проекти