Image
Период на изпълнение 2005 - 2011
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ ОТ 1 ДО 6 В "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Рехабилитационната програма на "ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, свързана с предоставянето на консултантски услуги по този договор, включва дейности по модернизацията на блокове от 1 до 6. Проектът предвижда реконструкция и модернизация на енергоблоковете от 1 до 6 на "ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез подмяна на основни възли и детайли. По-съществени са промените при блокове 1-4, където се подменя почти изцяло основното оборудване с по-съвременно такова. В резултат на тези дейности се повишава мощността на енергоблоковете. Освен това, в изпълнение на европейските екологични изисквания, се изграждат две сероочистващи инсталации (СОИ) за очистване на газовете от котелната горивна инсталация от серен двуокис (серен диоксид) – едната обслужва блокове 1 и 2, а другата - 3 и 4.

Изпълнени са следните основни строително-монтажни дейности:

 • Подмяна на турбини на блокове 1, 3 и 4 с нови и повишаване на мощността на изхода на тези блокове от 150 MW на 177,37 MW;
 • Подмяна на генератори на блокове с номера 1, 2, 3 и 4;
 • Подмяна на кондензатори за блокове с номера 1, 3 и 4;
 • Подмяна на регенеративни подгреватели за блокове 1, 3 и 4;
 • Подмяна на системата за управление на турбините с цифрова електрохидравлична командна система за блокове 1, 3 и 4;
 • Изграждане на инструментална система за наблюдение на турбината за блокове 1, 3 и 4;
 • Изграждане на две сероочистващи инсталации (СОИ) за блокове 1 и 2 и за блокове 3 и 4 със степен на очистване на серния двуокис 94% и допълнително снижение на праховите емисии преминали след електрофилтрите с 50%.

Изграждане на всички обслужващи двете СОИ сгради (вкл. всички необходими сградни инсталации – В и К, Ел., слаботокови системи, ОВК и др.), съоръжения, мрежи и инсталации: сграда за управление на технологичния процес, маслени помпени станции за димни вентилатори, четири помпени станции за технологична вода и за абсорберна суспензия за обслужване на технологичния процес, сграда за рециркулационни помпи, сграда за помпена станция 1 на Абсорбер 02, сграда за помпена станция 2 за обслужване на двата абсорбера, сграда за помпена станция за резервоар за аварийно изпразване на двата абсорбера, сграда за хидроциклон, конструкции на два стоманени абсорбера с технологичното им и ел.оборудване, изграждане на нови газоходи за отвеждане на димните газове, фундаменти под машини, монтаж на технологично, електрическо, КИП и А оборудване и др.

 • Изграждане на два нови стъклопластови (GRP) комина с височина 135 m и диаметър на тръбата 8,9 m за отвеждане в атмосферата на очистените газове;
 • Изграждане на варовиково стопанство за обслужване на двете СОИ с всички обслужващи го сгради, съоръжения и инсталации: изграждане на мелнична сграда, трошачен цех и силозна сграда, две помпени станции – за процесна вода и за варовикова суспензия, сграда за управление на процеса (вкл. всички необходими сградни инсталации – В и К, Ел., слаботокови системи, ОВК и др.), силози за варовик, резервоари, направа на канали и шахти с киселинно устойчиви покрития около резервоари за варовикова суспензия и помпеното им помещение и др.;
 • Изграждане на площадкови водоснабдителни мрежи за питейна, технологична и противопожарна вода;
 • Изграждане на площадкови канализационни мрежи за дъждовни и битови отпадни води. Изграждане на нова вертикална планировка за събиране и отвеждане на повърхностните води на площадката на СОИ и на площадката на варовиково стопанство;
 • Тръбопроводни и ел. естакади, осигуряващи технологичния процес, вкл. отвеждането на отделения в резултат на технологията отпадъчен продукт – хидратен гипс, резервоари, ресивери, друго оборудване и тръбопроводи;
 • Рехабилитационните дейности по блокове 5 и 6 включват подмяна на основни възли и детайли на турбините, с което се повишава мощността на изхода на блоковете. В резултат на рехабилитацията се повишава мощността на изхода на генератора с 7,1% - от 210 MW на 225 MW, мерено на изхода на генератора;
 • Рехабилитация на фасадата и покривната хидроизолацията на машинна зала за блокове 1-4, включва: облицоване на съществуващата фасада на Машинна зала на блокове 1-4 от външната страна с допълнителна фасадна облицовка от Alucobond, закачена върху съществуващите фасадни елементи, монтаж на прозорци от стъклопакет с дебелина 28 mm; цялостно саниране на покривната хидроизолация на Машинна зала на блокове 1-4, предвиждащо ремонт на компрометираните участъци от съществуващата хидроизолация и залепване върху нея на ново хидроизолационно покритие от EPDM.

"Риск Инженеринг” АД е изпълнител от българска страна на консултантските услуги, изпълнявани по този договор включващи широк кръг дейности – както такива, които са дефинирани от Закона за устройство на територията (ЗУТ), така и такива, които са по смисъла на договорните условия на ФИДИК. Консултантските дейности по смисъла на ЗУТ са изпълнени изцяло от "Риск Инженеринг” АД като носител на съответния лиценз за упражняване на тази дейност към датата на сключване на договора. Пълният обем на консултантските услуги на “Риск Инженеринг” АД по договора включва:

 • Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ, към които се включва оценката на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР. В задълженията на фирмата влиза и стриктен контрол на доставките – качество на изпълнение и коректност на придружаващата документация. Изпълнява се и текущ контрол на проектирането по време на разработката на проекта.
 • Допълнителни консултантски услуги залегнали в договора, като финансови консултации за Възложителя - "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, консултации по договорно-правни въпроси, проучвания и др.

Строежът е разделен на 9 етапа, като всеки етап се приема самостоятелно с Държавна приемателна комисия (ДПК) по смисъла на чл.3 ал.2 т.1 на Наредба № 2 на МРРБ от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Досега по този договор успешно са проведени 8 (осем) ДПК и са издадени разрешения за ползване на следните 8 (осем) етапа:

 • Етап 2 - Рехабилитация на парна турбина и генератор - блок №1, етапът е завършен и приет с разрешение за ползване на ДНСК Изх.№СТ-05-1349/16.11.2009 г.;
 • Етап 3 - Подмяна на генератор за Блок 2, етапът е завършен и приет с разрешение за ползване на ДНСК Изх.№СТ-05-418/02.2009 г.;
 • Етап 4 – Рехабилитация на парна турбина и генератор - блок №3, етапът е завършен и приет с разрешение за ползване на ДНСК Изх.№СТ-05-277/08.03.2010 г.;
 • Етап 5 – Рехабилитация на парна турбина и генератор - блок №4, етапът е завършен и приет с разрешение за ползване на ДНСК Изх. №СТ-05-540/05.05.2010 г.;
 • Етап 6 - Изграждане на система за десулфуризация на димните газове за блокове 1 и 2, включително общи съоръжения, етапът е завършен и приет с разрешение за ползване на ДНСК Изх. №СТ-05-276/08.03.2010 г.;
 • Етап 7 - Изграждане на система за десулфуризация на димните газове за блокове 3 и 4, етапът е завършен и приет с разрешение за ползване на ДНСК Изх. №СТ-05-539/05.05.2010 г.;
 • Етап 8 - Рехабилитация на парна турбина - блок №5, изпълнението на този етап е отложено за 2014 г. поради промени в инвестиционните приоритети на Възложителя;
 • Етап 9 - Рехабилитация на парна турбина - блок №6, етапът е завършен и приет с разрешение за ползване на ДНСК Изх. №СТ-05-1329/08.11.2010 г.;
 • Етап 10 – Саниране и укрепителни работи по външната фасада на машинна зала, етапът е завършен и приет с разрешение за ползване на ДНСК Изх. №СТ-05-1328/08.11.2010 г.

Понастоящем, всичките 8 етапа, за които е получено разрешение за ползване са в експлоатация. В резултат на изпълнението на договора е постигната модернизация, повишаване на мощността и съществено удължаване експлоатационния срок на блокове 1-6 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД. С изграждането на СОИ за блокове 1-4 са изпълнени европейските екологични изисквания за очистване на изхвърляните в атмосферата газовете от серен двуокис.

Към всички проекти