Image
Период на изпълнение 2006 - 2009
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА СИМПТОМНО ОРИЕНТИРАНИТЕ АВАРИЙНИ ИНСТРУКЦИИ

Проектът предвижда разширяване обхвата на симптомно ориентираните аварийни инструкции до приложимост за всички определени от Технологичния регламент състояния (ниска мощност и спрян блок) за блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".

Подходът за дефиниране на симптомно ориентираните аварийни инструкции, използван от „Риск Инженеринг” АД има за цел да определи директни връзки между всеки симптом, открит чрез специфични параметри и действията, предприети за контрол на тези параметри.

Симптомът е отклонение от нормалната експлоатация на блока, водещ до значително отклонение в параметрите на блока. СОАИ подпомага операторите да възстановят нормалната експлоатация чрез постъпкови действия, като се водят по симптомите за отделни параметри.

Към всички проекти