Image
Период на изпълнение 2006 - 2011
Възложител ВЕЦ Студен кладенец

РАЗШИРЕНИЕ НА ВЕЦ „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”

Извършено е проектиране, доставка и изграждане на разширение на ВЕЦ „Студен кладенец”, с което инсталираната мощност на съществуващата ВЕЦ се увеличава с нова мощност от 17 MW, чрез инсталирането на два нови хидроагрегата с разчетна мощност 16 МW и един агрегат на екологични води 1,3 МW.

Изградени са следните нови съоръжения:

  •  Нов напорен тръбопровод с дължина 210,35 m, диаметър 2,80 m. Напорният тръбопровод по цялата си дължина е щолен монтиран в тунел. Тунелът е пробит по взривен способ, а тунелната изработка частично е укрепена с армиран пръскан бетон и стоманобетонови пасивни анкери. Извънтръбното пространство е запълнено със самоуплътняващ се бетон. За осигуряване на плътно запълване на оклотръбното пространство са изпълнени сондажно-инжекционни работи, включващи контактно инжектиране в свода на напорния тръбопровод и консолидационно инжектиране на скалния масив около тръбопровода по способа на циментацията,
  •  Нов блок на централата с основни габарити: дължина 20,96 m, широчина 25,25 m. Котата на фундиране е 18,30 m, а кота покривно било +21,85 m.

Разширението се разделя на два основни конструктивни и технологични обеми: подземна част и връхна конструкция.

Подземната част е разположена под кота 0.00 и е с височина 18,30 m с обем 7900 m3. В нея са оформени фундамент, турбинен етаж, междинен етаж, генераторен етаж и “под машинна зала”.

Връхната конструкция на разширението обхваща площ 410 m2 и обем 7 500 m3.

Във връзка с разширението е удължен подкрановият път на монтажния кран на централата с товароподемност 1000/200 kN. Подкрановите греди са монолитни.

По аналогия с покривната конструкция на съществуващата ВЕЦ, за разширението е изпълнена дървена покривна конструкция.

Към всички проекти