Период на изпълнение 2005
Възложител Агенция за ядрено регулиране

РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГУЛАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТТА НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА И ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА БЕЗОПАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСОКО АКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Финансиране: програма PHARE

В рамките на задачата е изпълнено:

  •  разработен е План за действие;
  •  разработени са ръководства за радиационна защита;
  •  разработени са чернови на наредби;
  •  разработени са методики за проверка на херметичност на високо активни източници;
  •  актуализирана е инструкцията за инспекция на обекти с високо активни източници;
  •  разработена е инструкция за оптимизация на лицензионния процес свързан с дейности с високо активни източници.
Към всички проекти