Период на изпълнение 2002 - 2004
Възложител Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНА И ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Цехът за преработка на радиоактивни отпадъци е въведен в пробна експлоатация през 2000г., като в разрешението от АЯР е записано, че трябва да бъде направена актуализирана техническа обосновка на безопасността, на база резултатите от пробната експлоатация на съоръжението. В резултат на това е сключен договор за изготвяне на техническа обосновка на безопасността на Цех за преработка на радиоактивни отпадъци и изготвяне на Технологичен регламент за работа на цеха.

В анализа на безопасността са разгледани всички режими на работа (нормална експлоатация, проектни и надпроектни аварии), като резултатите от анализите доказват безопасната експлоатация на съоръжението. В Технологичния регламент са указани пределите за безопасна работа на отделните съоръжения.

Въз основа на тези документи през 2004г. АЯР издаде лицензия за експлоатация на хранилището за отработено гориво за срок от 10 години.

Към всички проекти