Image
Период на изпълнение 2004 - 2007
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

Решението за разработване и внедряване на интегрирана информационна система за организация на експлоатационната дейност (ИС ОЕД) в АЕЦ „Козлодуй” е взето през 2004 година и софтуерното решение се разработва от „Риск Инженеринг” АД и софтуерната компания „Хемимонд” АД като подизпълнител.

ИС ОЕД предоставя на потребителите информация за пълната експлоатационна история за единица оборудване, включително всички планирани и изпълнени дейности и проектни данни само чрез рефериране към технологичното обозначение на оборудването.

Потребителят има достъп до всички технически характеристики, информация за собственика на това оборудване и неговото местоположение, ремонтите дейности, подмяната на резервни части, извършените изпитания на оборудването, открити дефекти и откази (включително точните обстоятелства при които това се е случило, както и описанието на случката), данни за производителя, точки на контрол, списъци с резервни части, проектна документация, технически решения, ресурс на оборудването, защити и блокировки, измервани параметри и други данни.

Към всички проекти