Image
Период на изпълнение 2007 - 2008
Възложител Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Финансиране: програма PHARE

Този проект е изпълнен в рамките на техническата помощ на ДП РАО за изграждане на система за аварийна готовност за радиологични инциденти.

Общите цели на проект BG 2005/017-519.01.02 са да се повиши безопасността при управлението и съхраняването на ниско и средно активни радиоактивни отпадъци в България. Целта е да се постигне и поддържа високо ниво на безопасност при управлението на радиоактивни отпадъци (РАО) чрез постигане на съответствие със задълженията на България по Съвместната Конвенция за безопасност при управлението на отработилото гориво и безопасност на РАО.

Към всички проекти