Image
Период на изпълнение 2008 - 2010
Възложител Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци

ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОЛОЖКО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВИСОКО АКТИВНИ И ДЪЛГО ЖИВЕЕЩИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА ОЯГ И ЯДРЕНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Изпълнението на задачата включва:

  •  Обзор на световния опит при погребване на високо активни отпадъци и отработено ядрено гориво;
  •  Определяне на сценариите за генериране на високо активни отпадъци;
  •  Анализ на вариантите за дългосрочно регулиране на високо активни отпадъци;
  •  Предварителен анализ за местонахождението на хранилището;
  •  Формализация на данните и разработка на специализирани бази данни;
  •  Разработване на концептуални описания на хранилището за всяка потенциална площадка.
Към всички проекти