Период на изпълнение 2005 - 2007
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ТЕЧОВЕ ОТ ПЪРВИ КЪМ ВТОРИ КОНТУР И РЕШЕНИЯ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА АВАРИЯТА

Задачата е изпълнена по Мярка 26281 от Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Предоставените в рамките на проекта услуги са:

 • Разработване на методиката
 • Анализ на пределните условия за всички групи иницииращи събития, включени в списъка на Иницииращи събития на проектни аварии
 • Разработване (актуализиране) на модел Relap5 Mod 3.3
 • Валидиране и верифициране на модела (Инженерен наръчник и Наръчник база данни)
 • Термохидравлични анализи (с използване на групи операторски действия от СОАИ)
 • Анализ на чувствителност (за чувствителността на операторските действия към резултатите на крайните състояния)
 • Разработване на подробен модел за динамична оценка на критичните компоненти на парогенератора (всички гранични елементи между първи и втори контур). Структурен анализ на поведението на ПГ – с използване на метода на крайните елементи
 • Оценка на състоянието на повреждане на компонентите на ПГ, оценка на пределната носимоспособност и пределните напрежения (влияние на налягането и температурата)
 • Оценка на условната вероятност на повреждане на критичните компоненти на ПГ
 • Оценка на надеждността на критичните компоненти и оценка на вероятността за аварии с течове от първи към втори контур
 • Количествен анализ на радиоактивните изхвърляния при иницииращо събитие  "Теч от първи към втори контур – отхлупване на капака на колектора на ПГ - Ду 43"
 • Изготвяне натехнически предложения за повишаване на безопасността
Към всички проекти