Image
Период на изпълнение 2009 - 2012
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ НА СЕРООЧИСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Договорът на „Риск Инженеринг” АД за проектиране се явява подизпълнителски договор на инженерингов договор за "Изграждане (Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на инсталация за сероочистка на димни газове при блокове 5 и 6 на ТЕЦ Марица изток 2”, сключен по договорните условия на жълтата книга на ФИДИК между "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, в качеството му на Възложител и Консорциум “IDRECO-INSIGMA”, като главен Изпълнител.

Обхватът на договорните задължения на „Риск Инженеринг” АД е в областта на консултантските и проектантски услуги.

Основна дейност на „Риск Инженеринг” АД по този договор обхваща разработката на идеен, технически и работен проект на сероочистващата инсталация (СОИ) за блокове 5 и 6 на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.

Голяма част от проектите по различните части са разработени от „Риск Инженеринг” АД. Такива са всички хидрогеоложки проучвания и доклади, както и всички проекти по части "Конструктивна", "Архитектурна" и "Генерален план", "Водоснабдяване и канализация", "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация" и "Топлотехническа ефективност", "Геодезическа" (вкл.проект за геодезичен мониторинг на сляганията по време на експлоатация), "Пожарна безопасност" и "План за безопасност и здраве". Част от проектите по части "Технологична", "Електрическа" и КИП и А са изработени от „Риск Инженеринг” АД, а друга част - от главния изпълнител по договора.

Тъй като чуждестранните проектанти не притежават необходимата правоспособност за изработване на инвестиционни проекти в Република България, всички проекти, изработени от тях са авторизирани от правоспособни проектанти на „Риск Инженеринг” АД. Процесът на авторизация включва проверка на проектите, разработени от чуждестранните проектанти и привеждането им в съответствие с изискванията на актуалната българска нормативна база, в случай че при проверката бъдат установени несъответствия с нея.

След привеждането им в съгласие с българските норми, проектите са издадени, като съответните проектанти на „Риск Инженеринг” АД подписват и подпечатват проектите с персоналните си печати за проектантска правоспособност. По този начин, те поемат функциите на проектанти по смисъла на ЗУТ.

Построени са следните основни подобекти и са изпълнени следните основни дейности: стоманен абсорбер и стъклопластов (GRP) комин с височина 135 m (имащи обща носеща конструкция); две помпени станции; асансьор за обслужване на абсорбера и сградата на Помпена станция 2, сграда за производство на варовикова суспензия; две маслени станции за димни вентилатори; трансформаторно помещение и трансформаторна площадка; сграда за хидроциклон; всички необходими сградни инсталации – В и К, Ел., слаботокови системи, ОВК и др.; газоходи с опорните им конструкции; тръбопроводи с опорните им конструкции; фундаменти под машини; монтаж на технологично, електрическо, КИП и А, противопожарно и др.оборудване; възстановяване и реконструкция на съществуващи съоръжения и площадки, засегнати от строежа и др. дейности. Помещенията за управление на технологичния процес са разположени на отделен етаж на кота +22.00 в многоетажната сграда на Помпена станция 2.

Всички СМР на строежа са завършени. Изпълнени са успешно всички единични, комплексни и функционални изпитания, изисквани от договора и българската нормативната база. Понастоящем СОИ за блокове 5 и 6 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е в експлоатация. С изграждането й са изпълнени европейските екологични изисквания за очистване на изхвърляните в атмосферата газовете от серен двуокис.

Към всички проекти