Image
Период на изпълнение 2012
Възложител с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ "КУРТОВО 1" И "КУРТОВО 2"

Инсталирана мощност: по 0,2MW

Изграждането на ФЕЦ Куртово 1 включва инсталиране на 648 бр. фотоволтаични панели (монокристални, 300Wp) върху статични метални конструкции на площ от 3,5 дка. Панелите са подсъединени към 6 бр. стрингови инвертори (трифазни, 30kW). Централата е присъединена към електроразпределителната мрежа чрез нова кабелна линия ниско напрежение с дължина 30m към нов трафопост (тип БКТП, 630kVA, 0.4/20kV).

Изграждането на ФЕЦ Куртово 2 включва инсталиране на 756 бр. фотоволтаични панели (монокристални, 300Wp) върху статични метални конструкции на площ от 4.0 дка. Панелите са подсъединени към 7 бр. стрингови инвертори (трифазни, 30kW). Централата е присъединена към електроразпределителната мрежа чрез нова кабелна линия ниско напрежение с дължина 20m, към нов трафопост (тип БКТП, 630kVA, 0.4/20kV).

Освен това на териториите на двете централи са изградени необходимите електрически съоръжения: по едно главно разпределително табло (0,4kV).

Въведени са системи за мониторинг на работата на ФЕЦ в реално време, с което се следят редица основни технически параметри. От постъпващата информация се прави задълбочен анализ за работата на централите и при необходимост наличният обучен персонал предприема адекватни мерки за отстраняването на евентуални дефекти или аварии. Охранителните система на обектите включват физическа охрана, постоянно видео наблюдение, охранно осветление и периметрова охрана по цялата дължина на предпазните огради на централите чрез сензорни оптични кабели.

Към всички проекти