Image
Период на изпълнение 2012
Възложител община Бойница

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА "РАБРОВО"

Инсталирана мощност: 0,5MW

Изграждането на централата включва инсталиране на 1 728бр. фотоволтаични панели (монокристални, 300Wp) върху статични метални конструкции на площ от 8.9 дка. Панелите са подсъединени към 16 бр. стрингови инвертори (трифазни, 30kW). ФЕЦ Раброво е присъединена към електроразпределителната мрежа чрез нова кабелна линия 20kV с дължина 0.35km към съществуващ железорешетъчен стълб №13 на въздушен електропровод 20kV "Крайще". Освен това на територията на централата са изградени необходимите електрически съоръжения: трафопост (тип БКТП, 630kVA, 0,4/20kV).

Въведена е система за мониторинг на работата на ФЕЦ в реално време, с което се следят редица основни технически параметри. От постъпващата информация се прави задълбочен анализ за работата на централата и при необходимост наличният обучен персонал предприема адекватни мерки за отстраняването на евентуални дефекти или аварии. Охранителната система на обекта включва физическа охрана, постоянно видео наблюдение, охранно осветление и периметрова охрана по цялата дължина на предпазната ограда на централата чрез сензорен оптичен кабел.

Към всички проекти