Image
Период на изпълнение 2011 - 2012
Възложител гр. Първомай

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА "ДЕБЪР"

Инсталирана мощност: 2,5 MW

Изграждането на централата включва инсталиране на 8 680 бр. фотоволтаични панели (монокристални, 290Wp) върху статични метални конструкции на площ от 47,53 дка. Панелите са подсъединени към 155 бр. стрингови инвертори (трифазни, 13,8kW). ФЕЦ Дебър е присъединена към електроразпределителната мрежа чрез нова кабелна линия (20kV) с дължина 1,5km към съществуващ железорешетъчен стълб №19 на въздушен електропровод 20kV "Краварник". Освен това на територията на централата са изградени необходимите електрически съоръжения: два трафопоста (тип БКТП, 1250kVA, 0,4/20kV) и една възлова станция (20kV).

Въведена е система за мониторинг на работата на ФЕЦ в реално време, с което се следят редица основни технически параметри. От постъпващата информация се прави задълбочен анализ за работата на централата и при необходимост наличният обучен персонал предприема адекватни мерки за отстраняването на евентуални дефекти или аварии. Охранителната система на обекта включва физическа охрана, постоянно видео наблюдение, охранно осветление и периметрова охрана по цялата дължина на предпазната ограда на централата чрез сензорен оптичен кабел.

Към всички проекти