Image
Период на изпълнение 2007 - 2011
Възложител ЕБВР

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА СУХО СЪХРАНЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО (ХССОЯГ)

Финансиране: EBRD

Носещата конструкция на хранилището представлява едноотворна, едноетажна рамка с отвор 26 m. Стените в напречна и надлъжна посока са стоманобетонови с дебелина 50 cm. Покривът се изгражда от двуставни стоманени ферми със столици върху тях.

Халето се обслужва от мостов кран с режим на работа К6 и товароподемност 145 t. Релсовият път на крана стъпва върху стоманени подкранови греди. Фундирането е върху обща фундаментна плоча, стъпваща върху сондажно-изливни пилоти с диаметър d = 0,88 m и дължина l = 15,20 m. Сградата е изградена на два етапа.

  •  Първият етап е изграждане на хале с размери в план 27,50 х 42.
  •  След приключване на грубия строеж започва изграждане на разширение с дължина 27m.
Към всички проекти