Период на изпълнение 2008 - 2013
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ И ДОСТАВКА НА ПРЕКЪСВАЧИ 6KV

Проектирането и доставката на прекъсвачи 6kV в секции 5 (6) BA, BB, BC, BD включва няколко етапа:

I Етап - Класификация на прототипите:

 •  Изчислителна записка за обосновка на избора на комутационна апаратура и тоководещи елементи;
 •  Отчет за класификация на оборудването по отношение на безопасност, сеизмика и качество;
 •  Съгласуване на отчетите с възложителя и получаване на разрешение за производството и доставка на основното оборудване.

II Етап – Изработване на работните проекти:

 •  Изготвяне техническа обосновка на безопасността;
 •  Работни проекти за подмяната на прекъсвачи 6kV за блок 5;
 •  Работни проекти за подмяната на прекъсвачи 6kV за блок 6.

С изпълнението на проекта са решени и следните проблеми – проектиран е местен щит за управление на прекъсвачи 6kV; проектирани са допълнителни блокировки и сигнализация; изменения в проекта във връзка с монтиране на елегазови прекъсвачи - архитектурно-строителна част, вентилация, сигнализация за наличие на елегаз в помещението на прекъсвачите.

III Етап – Доставка на оборудването:

 •  Изработване на оборудването;
 •  Приемане на оборудването и провеждане на приемо-предавателни заводски изпитания;
 •  Доставка на оборудването до склад на Възложителя;
 •  Провеждане на входящ контрол по предаване на съпровождащата документация.

IV Етап – Авторски надзор:

 •  Обучение на персонала на Възложителя по специално подготвена програма;
 •  Авторски надзор за изпълнение на проектите и шеф-монтаж за надзор на монтажа на прекъсвачите;
 •  Разработване на екзекутивна документация с отразени всички изменения по проекта.
Към всички проекти