Период на изпълнение 2012 - 2014
Възложител Мини Марица-изток ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН КОНТРОЛ НА НАТОВАРВАНЕТО НА ЛЕНТОВИТЕ ТРАНСПОРТЬОРИ И БАГЕРИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

Задачата включва проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за онлайн контрол на натоварването на лентовите транспортьори и багери в "Мини Марица-изток" ЕАД и рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на система за електрозахранване: енергиен мениджмънт на оборудването чрез дистанционно отчитане на показанията на електромерите и анализ на качеството на електроенергията в "Мини Марица-изток" ЕАД.

Автоматизираното управление на производителността трябва да се извършва в рамките на всеки откривен участък. На територията на всеки такъв участък трябва да бъде изградена локална мрежа, като всяко съоръжение от технологията (вкл. операторския пункт на участъка) трябва да бъде оборудвано със средства за включване в тази мрежа.

Осигуряването на мрежова свързаност между съоръженията трябва да позволи манипулантът на всеки багер да получава задание за натоварване, изпратено от оператор от операторски пункт. Операторите в операторския пункт на участъка трябва да разполагат със стойностите на определени технологични параметри (получени в режим онлайн) за всяко съоръжение, на базата на които вземат решения за задаване на производителност на отделните багери.

В операторския пункт на всеки участък трябва да бъде организирано съхраняване на събраните данни за състоянието на съоръженията в SQL съвместима релационна база данни и да бъде визуализирана информацията във вид, удобен за непосредствено наблюдение. По този начин във всеки откривен участък трябва да бъде формиран локален източник на технологична информация.

Към всички проекти