Image
Период на изпълнение 2011 - 2012
Възложител Когрийн ООД

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦЕНТРАЛА ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛО-И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ „КОГРИЙН” ООД

В този проект „Риск Инженеринг” АД извърши идейното и работното проектиране по части: архитектурна, строително-конструктивна, машинно-технологична, водоснабдяване и канализация, пожарна безопасност, отопление вентилация и климатизация, КИП и А.

Монтажът на цялото технологично оборудване, тръбопроводите и полевия КИП и А се извърши от монтажна организация, собственост на „Риск Инженеринг” АД.

Централата е изпълнена на блочен принцип: Генератор – Двигател – Топлообменник – Комин. Монтирани са два когенерационни модула на немската фирма MWM, от тип TCG 2032 V12, работещи с гориво природен газ. Общата инсталирана електрическа мощност е 6,66 MWe, а топлинната мощност е 7,3 MWth. Електрическата енергия се продава на свободния пазар, а топлинната енергия, под формата на гореща вода с температура между 60°С и 90°С, се подава за подгряване на оранжерийния комплекс. Коефициентът на полезно действие на електрическата част е 43,5%, а на топлинната – 43,6%. Общият к.п.д. на инсталацията е 87,1%.

Към всички проекти