Image
Период на изпълнение 2010 - 2011
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГЕНЕРАТОР ТВВ-220Е - 230МW

Инженеринговият проект за подмяната на Генератор №8 с мощност 215МW с нов с мощност 230МW, включва следните дейности:

  • проектиране по части Електро, Машинно-технологична, Строително-конструктивна, КИП и А и изготвяне и предаване на пълен обем документация за оборудването, монтажни планове, графици, инструкции и др.;
  • демонтаж на старото оборудване, подготовка на фундамента за монтаж на новото оборудване на Генератор №8;
  • монтаж, изпитания и пуск на Генератор №8, съгласно заводските инструкции и изисквания на нормативните документи.

Изпълнението на сложната задача е в условия на постоянно съгласуване с дейностите на други фирми на площадката и организация на съвместната работа на фирми-подизпълнители на „Риск Инженеринг” АД. Решени са голям обем инженерни задачи, включително реконструкция и ремонт на всички технологични системи, свързани с работата на Генератора.

В резултат е постигнато увеличение на мощността на Генератор №8 с 15МW и съоръжението работи надеждно.

Към всички проекти