Image
Период на изпълнение 2008 - 2009
Възложител Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

„Риск Инженеринг” АД е изпълнител на Позиция 4 „Технико - икономическа обосновка, актуализиран предварителен анализ на безопасността на хранилището и комплект документация, съгласно изискванията на АЯР за одобряване на площадката”. В задачата са включени:

 •  Технически анализ
 •  Комплексна сравнителна оценка на варианти за строителство
 •  Анализирани са техническите възможности за реализиране на основните варианти, разработени на ниво концептуално и техническо решение
 •  Икономическа оценка включваща:
 •  Обосновка на методика за обща оценка на строителството;
 •  Описание и анализ на различните параметри, влияещи върху икономическата оценка;
 •  Оценка на анализираните варианти.
 •  Изготвен е актуализиран предварителен анализ на безопасността на хранилището, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА за реда за издаване на лицензни и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия са извършени:
 •  актуализация на данните за площадката;
 •  актуализация на по технология на транспортирането на опаковките;
 •  актуализация на данните за изолационните свойства на бариерите;
 •  актуализация на данните технологията на погребване и изолация на хранилището;
 •  актуализация на радиационно защитната и наблюдаваната зона.
 •  Изработен е комплект документация, необходима за подаване на заявление за одобряване на площадката от Председателя на АЯР, съгласно изискванията на Чл. 37 от Наредба за реда за издаване на лицензни и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, включващ:
 •  Анализ на нормативната база;
 •  Дефиниране на необходимите документи;
 •  Подготовка на програма за мониторинг на площадката;
 •  Подготовка на програма за допълнителни анализи и изследвания;
 •  Подготовка на други необходими документи.
Към всички проекти