Image
Период на изпълнение 2012
Възложител Цех за производство на студено огънати и заварени тръби, гр. Русе

ОПРОСТЕН ОДИТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ ТРЪБИ В ГР. РУСЕ

Опростеният одит е част от документите за кандидатстване за отпускане на средства по Оперативна програма "Конкурентоспосоност" на МИЕТ.

В резултат на изпълнение на договора на Възложителя е предаден отчет с резултати от проведен опростен енергиен одит.

За целите на инвестиционния проект на „ВМ Конструкт" ООД са предложени три мерки за подобряване на енергийната ефективност на дружеството, като се подмени остарялото оборудване. Предложена е също и мярка за разширяване на дейността. Инвестицията ще бъде изплатена за 1,8 години при средна вътрешна норма на възвращаемост (IRR) 50%, общо за четирите предложени мерки. В резултат на предложените мерки ще бъде икономисана 995 MWh енергия за година и ще бъдат спестени 2023 t CO2.

Към всички проекти