Период на изпълнение 2002 - 2004
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

НАМАЛЕНИЕ НИВОТО НА ВИБРАЦИИ ВЪВ ФУНДАМЕНТ НА 1000 MW ТУРБИНИ

Целта задачата е създаване на технически проект за намаление нивото на вибрации във фундамента на турбогенератор 9 и измерване и анализ на вибрациите на фундамента на турбогенератор 10.

Извършено е комплексно изследване на динамичното поведение, функционалността и якостния капацитет на фундаментите на 1000 MW турбини на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”.

Във Фаза 1 е установено действителното състояние на строителната конструкция на турбофундамента. Получените натурни данни и направените заключения са използвани в следващата фаза при теоретичния (числен анализ) на динамичното поведение на конструкцията.

Във Фаза 2 са проведени натурни динамични изпитвания при нормални условия на експлоатация и при преходен режим, динамичен и статичен анализ на конструкцията на турбофундамента, при отчитане на резултатите от обследването, проведено във Фаза 1. При аналитичното изследване на турбофундамента са проведени три типа анализи:

  • Модален анализ - за определяне на собствените честоти и форми на конструкцията и определянето на резонансните честоти на конструкцията.
  • Динамичен анализ с хармонично входно въздействие - за определяне на теоретичните стойности на амплитудите на вибрациите в местата на лагерите на вала. Като входно въздействие са използвани синусоидални сигнали с честоти равни на резонансните за конструкцията. Аналитично получените резултати се сравняват с измерените при натурните динамични изпитвания на турбофундамента стойности на преместванията.
  • Статичен анализ – за определяне на деформациите на конструкцията при температурни въздействия и на напреженията и усилията в основните части на конструкцията, необходими за якостните проверки. Преместванията, получени по аналитичен път са сравнени с данните от геодезичния мониторинг, провеждан в периода на експлоатация на турбината.

Във Фаза 3, на базата на изводите и заключенията, направени във фази 1 и 2, са разработени проекти за:

1) възстановяване на монолитността на фундамента;

2) мониторинг на строителната конструкция;

3) подобряване на геодезичния мониторинг;

4) подобряване на вентилацията в Машинна зала.

Към всички проекти