Период на изпълнение 2004 - 2006
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА РАДИАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ (АКРБ) С ПУЛТ ЗА РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Задачата е изпълнена в рамките на Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Комплексът от апаратура за АКРБ е предназначен за осигуряване на систематичен и непрекъснат контрол на състоянието на защитните бариери по пътя на разпространението на радионуклидите, за контрол на радио екологичните фактори, пораждани от работата на АЕЦ, за индивидуален дозиметричен контрол.

Системата представлява съвкупност от технически средства, системно и приложно програмно осигуряване, което изпълнява функции за представяне на радиационната обстановка на блокове 5 и 6 (ЕП-2) и въвеждане на команди за управление на устройствата включени в нея. Изграждането на системата е преминало през етапите работен проект, разработка на системата, заводски изпитания, доставка, монтаж и пускови работи.

Към всички проекти