Период на изпълнение 2002 - 2004
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ВАЖНО ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Работата по този договор е извършена в рамките на Мярка 23121 от Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Целта на работата е потвърждаване на способността на оборудването, по време на целия срок на експлоатация, да удовлетворява изискванията за изпълнение на функциите за безопасност в околна среда, определена от условията на аварийни и след аварийни състояния.

В резултат е определен квалификационният статус на оборудването в съответствие с параметрите на околната среда по време на аварии и с ниво на сеизмично въздействие, определено на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Съставен е списък на оборудването с квалификационен статус, несъответстващ на поставените изисквания. Разработени са препоръки за повишаване на квалификационния статус на неквалифицираното оборудване.

Към всички проекти