Период на изпълнение 2005 - 2008
Възложител Национална електрическа компания ЕАД

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ КАТО АРХИТЕКТ ИНЖЕНЕР НА НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АЕЦ “БЕЛЕНЕ”

Проектът за оказване на консултантски услуги на НЕК за изграждане на АЕЦ Белене се изпълни в няколко фази. През първата фаза на проекта бяха извършени дейности по развитието на проекта и избор на изпълнител за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ Белене. Във връзка с това „Риск Инженеринг” АД изпълни следните дейности:

 • Разработване на тръжна документация за инженеринг, доставка и строителство, където са указани техническите, търговски и финансовите условия;
 • Препоръки относно броя и обхвата на договорите за инженеринг, доставка и строителство; 
 • Разработване на финансовите цели проекта и определяне на оптимална структура на собствеността; 
 • Разработване на структурата на проекта за финансиране и изграждане на АЕЦ "Белене";
 • Оценяване на предложенията за проектиране и строителство на АЕЦ "Белене".

Съдействие на НЕК при избор на изпълнители на договорите за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ "Белене":

 • Разработване на план за лицензиране и на необходимата документация и изследвания за подаване на заявление за одобряване на избраната площадка, заявление за искане на разрешение за проектиране и други заявления за разрешения и лицензи, изисквани от Българските закони;
 • Разработване на Програма за управление на качеството на АЕЦ "Белене";
 • Разработване на Предварителен отчет за анализ на безопасността за АЕЦ "Белене"; 
 • Разработване на технико-икономически доклади, необходими за обосноваване на вземаните от клиента решения и за представяне пред финансовите институции; 
 • Разработване на програма за управление на конфигурацията и други.

След избора на изпълнител за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене” започна следващата фаза - т.нар. фаза на изпълнение на проекта, в която „Риск Инженеринг” АД изпълнява следните дейности:

 •  Управление на Проекта;
 •  Управление на Качеството;
 •  Здраве и Техника на Безопасността, Мониторинг на околната среда;
 •  Управление на Конфигурацията, включващо всеобхватно управление на документите;
 •  Подпомагане за получаването на лицензии и разрешения;
 •  Управление на Договора;
 •  Управление на Бюджета и Времевите графици;
 •  Оценка и Управление на Риска;
 •  Изготвяне на Ръководство за Управление на Проекта I ръководство и процедури по Осигуряване на Качеството;
 •  Управление на доставки, които са в обема на доставки на Собственика;
 •  Преглед на проекта за съответствие със спецификациите;
 •  Одити и инспекции на място;
 •  Координиране на дейностите между Собственика и Доставчиците;
 •  Подготовка и Преглед на Отчети по Безопасността;
 •  Верификация на проектната документация за пълнота и коректност;
 •  Управление на Строителството;
 •  Контрол на изпълнението на  строително-монтажните дейности и направените доставки – изпълнение и документиране;
 •  Контрол на строителната документация;
 •  Контрол на документацията по ПНР и въвеждане в експлоатация;
 •  Контрол на документацията по приемните изпитвания. 
Към всички проекти