Image
Период на изпълнение 2007 - 2009
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТ „АВТОРАЗТОВАРИЩЕ И ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА СКЛАД ЗА ВАРОВИК ЗА ЕНЕРГОБЛОКОВЕ 1-4 В "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД"

Извършване на оценка на съответствието на проект „Авторазтоварище и транспортна схема за захранване на склад за варовик за енергоблокове 1-4 в "ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД" със съществените изисквания към строежите, издаване на разрешение за строеж, упражняване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и издаване на Разрешение за ползване.

"Риск Инженеринг" АД изпълнява функциите на Консултант по смисъла на Закона за устройство на територията в този инвестиционен процес.

В рамките на този строителен обект е изградена технологична инсталация за разтоварване и транспорт на варовик с всички необходими системи и съпътстваща инфраструктура. Изпълнени са масивни фундаменти, стоманени връхни конструкции на сгради и съоръжения, пътни подходи и площадка за маневриране, В и К инсталации, обезпрашителна филтърна инсталация, монтаж на технологично, електрическо и филтърно оборудване.

В обхвата на договорните консултантски услуги са включени и изпълнени следните дейности:

  • оценка на съответствието на инвестиционния проект (разработен във фаза „Работен проект”) със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи;
  • съдействие на Възложителя за получаване на Разрешение за строеж, упражняване на строителен надзор, изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт за строежа;
  • окомплектоване на необходимата за назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) документация;
  • съдействие на Възложителя за провеждането на ДПК и за получаване на Разрешение за ползване.

Строежът е завършен напълно и приет с Разрешение за ползване на ДНСК Изх.№ СТ-05-278/08.03.2010 г.

Към всички проекти