Период на изпълнение 2011 - 2013
Възложител Европейската комисия

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВВЕР КОМПЕТЕНЦИИ

Разработването и внедряването на проект CORONA- Изграждане на регионален център за компетенции по ВВЕР технологии, който е съфинансиран от Европейския съюз по 7-ма Рамкова програма EURATOM започва през декември 2011 година. Проектът е тригодишен и в него участват 11 фирми от 7 държави, членки на Европейския съюз и асоциирани членове. Основната цел на проекта е да се създаде център за компетенции по ВВЕР знания, който да бъде признат от ядрената индустрия в Европа, както и да се разработят и внедрят учебни програми за ВВЕР със съдействието на национални и международни институции, свързани с обучението. Една от задачите на този център е да се подпомогне събирането и съхраняването на ВВЕР знания и изграждането на компетенции в тясно сътрудничество с ENEN (European nuclear education network). За целите на проекта ще се разработят Учебни програми по ВВЕР технологии и култура на безопасност за различни типове специалисти:

  •  ядрени специалисти и научни работници
  •  неядрени специалисти и контрактори, работещи в области, свързани с ВВЕР технологиите
  •  студенти, учители, журналисти

Ще се проведат пилотни обучения, които да докажат жизнеспособността на идеята за обучение на специалисти от различни държави по ВВЕР технологии.

Проектът е разделен на 8 работни пакета. „Риск Инженеринг“ АД участва във всички, като е водещ в разработването на Работен пакет 7 – Оценка и препоръки за устойчиво развитие на Регионалния център за компетенции.

Към всички проекти