Image
Период на изпълнение 2009 - 2010
Възложител Национална електрическа компания ЕАД

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИ 1-ВА КАТЕГОРИЯ, СТОПАНИСВАНИ ОТ НЕК ЕАД, ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ"

В периода 07.2009-12.2010 г., „Риск Инженеринг” АД изпълни договор за разработка на технически паспорти по изискванията на Наредба №5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, като състави технически паспорти за 15 (петнадесет) големи съществуващи язовира и хидросъоръжения в Р.България.

Възложител по договора е НЕК ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади”, в качеството си на организация, която стопанисва хидросъоръженията, обект на договора. В обхвата на проекта са включени голяма част от най-големите съществуващи български язовири и хидросъоръжения, всички от които са строежи първа категория по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и НАРЕДБА № 1 на МРРБ от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Следните 15 язовири и хидросъоръжения бяха обект на Договора:

 •  Язовир „Чаира”;
 •  Язовир „Белмекен”;
 •  Язовир „Кричим”;
 •  Язовир „Студен кладенец”;
 •  Язовир „Доспат”;
 •  Система за отвеждане водите на р. Овчарица извън целика на рудник „Трояново-север” – леви и десни притоци;
 •  Язовир „Розов кладенец”;
 •  Техническо водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД (Язовир „Овчарица”);
 •  Язовир „Въча”;
 •  Язовир „Ал. Стамболийски”;
 •  Язовир „Ивайловград”;
 •  Язовир „Искър”;
 •  Язовир „Батак”;
 •  Язовир „Копринка”;
 •  Язовир „Кърджали”.

Съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №5 на МРРБ от 28.12.2006 г., същинската разработка на техническите паспорти при съществуващите съоръжения се предхожда от детайлно обследване на обекта. Обследването завършва с доклад, резюмиращ резултатите от него и разработка на екзекутивни чертежи на строежа. Специалистите на „Риск Инженеринг” АД изпълниха мащабна програма за обследване на всяко едно от изброените хидросъоръжения, включващи:

 • Проучване на съществуващата проектна и екзекутивна документация, на документи свързани с въвеждането на обектите в експлоатация, документите отразяващи извършените по време на експлоатация ремонти и допълнително изградени съоръжения, както и на документация регистрираща експлоатацията на язовира;
 • Огледи за установяване актуалното състояние на обекта, заснемане на дефектите и проблемните участъци;
 • Геодезични снимки на местността и заснемане на актуалните геометрични размери;
 • Натурни изпитвания на бетона на стените (при язовирите с бетонна стена) за установяване на актуалните параметри на бетона;
 • Инженерно-геоложки проучвания (основно за язовирите и съоръженията със земно-насипни или каменно-насипни язовирни стени с централно глинено ядро);
 • От държавните и общински служби са изисквани и събрани кадастрални документи и такива, изясняващи собствеността на съоръженията;
 • Изпълнени са сеизмични и якостни анализи, както и анализи за устойчивост на обследваните язовири и хидросъоръжения съгласно актуалните нормативни документи;
 • Направени са изводи за сигурността на съоръженията, базирани на проведеното обследване и анализи.

Базирайки се на направените проучвания, за всеки обект е съставен Доклад за резултатите от обследването. След одобрението на докладите от страна на Възложителя, за всяко съоръжение е разработен Технически паспорт. Като резултат от изпълненото подробно обследване, към всеки паспорт е приложена Екзекутивна документация за съответното хидросъоръжение, изготвена от специалистите на „Риск Инженеринг” АД.

Като част от паспортите са дадени препоръки за рехабилитация на увредените участъци, за възстановяване на дефектирали и недобре работещи системи (електрически, механични, контролно-измервателни), дадени са конкретни указания за подобряване на експлоатацията, както и такива, касаещи подобряване плановете за действие при възникване на аварийни ситуации.

Всички доклади с резултатите от обследванията и всички паспорти на изброените по-горе хидросъоръжения са приети на Технически съвет на Възложителя.

Съгласно нормативните изисквания, техническите паспорти с всичките им приложения (вкл. Докладите с резултатите от обследването и Екзекутивната документация) са регистрирани в МРРБ или съответните общини, в зависимост от нормативните разпоредби, уреждащи тези въпроси.

Към всички проекти