Image
Период на изпълнение 2011 - 2013
Възложител Топлофикация София ЕАД

ИНЖЕНЕРИНГ НА ТУРБОГЕНЕРАТОР С МОЩНОСТ 35 MW И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЦ СОФИЯ

Проектът е разделен на няколко основни етапа, описани по-долу.

Етап 1. Изготвяне на технически проект в частите машинно технологична, строително конструктивна, КИП и А, електрическа, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве и т.н. съгласно Наредба 4

Етап 2. Разглеждане и одобряване на техническите проекти от страна на Възложителя

Етап 3. Изготвяне на работен проект

Етап 4. Разглеждане и одобряване на работните проекти от страна на Възложителя

Етап 5. Откриване на строителната площадка

Етап 6. Доставка на оборудването и поетапен монтаж както следва:

 •  Бойлер-кондензатор комплект
 •  Парна турбина комплект
 •  Регенеративни подгреватели комплект
 •  Бързодействаща редукционно охладителна установка (БРОУ) 100-1 от главен парен колектор и връзка с бойлер кондензатора, комплект
 •  Паропроводи и арматура високо налягане от главен парен колектор до турбината комплект и от турбината до колектор 8-13 ата, комплект
 •  Тръбопроводни връзки с топлофикационната система и с охлаждащата система на централата, комплект с арматура
 •  Маслена система на парната турбина и генератора
 •  Електрически генератор
 •  Изходящи трансформатори и връзка с мрежата на НЕК
 •  Контролно измервателни прибори и автоматизация на турбогенератор № 9
 •  Електро монтаж

Етап 7. Доставка на общо необходимо спомагателно оборудване и материали, резервни части за 5 годишен експлоатационен период и специални инструменти, необходими за монтаж, поддръжка и ремонт на доставеното оборудване

Етап 8. Настройка и предпускови изпитания

Етап 9. 72 часови изпитания и въвеждане в експлоатация

Етап 10. Гаранционни изпитания

Етап 11. Гаранционен период

Към всички проекти