Image
Период на изпълнение 2008
Възложител Многопрофилна болница за активно лечение МБАЛ-Търговище АД

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Проектът представлява пълен инженеринг на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с инсталирана електрическа мощност до 300 kW и ефективност на използване на енергията на горивото над 80%, и възможност за бъдещо разширение с модул за производство на хлад.

Договорът е изпълнен съгласно представената на Възложителя работна програма състояща се от следните етапи:

  • Етап 1: Анализ на ефективността на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, определяне на параметрите и финансов анализ на проекта. Избор на доставчик. Съгласуване на резултатите с Възложителя и разработване на работен проект за монтаж и свързване на когенерационната система с топлопреносната система на “МБАЛ-Търговище” АД и енергийната система;
  •  Етап 2: Доставка на оборудване на площадката на “МБАЛ-Търговище” АД;
  •  Етап 3: Монтаж на когенераторната система и съпътстващите я връзки на площадката на “МБАЛ-Търговище” АД;
  •  Етап 4: Настройка и пуск на системата; 72-часови проби, подписване на Акт 16 и въвеждане в експлоатация.

На площадката на “МБАЛ-Търговище” АД е монтиран когенериращ модул на база двигател с вътрешно горене и гориво природен газ. Електрическата мощност на модула е 104 kW, а съответната топлинна мощност е 160 kW. Монтажът е извършен от монтажната организация на “Риск Инженеринг” АД. Електрическата енергия се продава на електроразпределителните дружества, като има възможност за работа в режим “на остров” за покриване на приоритетни нужди при аварийно спиране на електрозахранването.

Топлинната енергия се ползва само за битово горещо водоснабдяване на дружеството. За гаранционно и следгаранционно обслужване на модула е сключен договор с фирмата-доставчик, която е лицензирана за тази дейност от производителя на модула. Модулът ще работи целогодишно, като ще отпадне необходимостта да се включва парен котел за осигуряване на битово горещо водоснабдяване през лятото.

Към всички проекти