Image
Период на изпълнение 2004 - 2007
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" (ИС ОЕД)

Информационната система за организация на експлоатационната дейност (ИС ОЕД) е предназначена за събиране, съхранение, обработка и ефективно използване на данни и информация за оборудването, проектните изисквания и измененията в проекта и за осъществяването на връзка със системата за управление на документи и записи (БДКИ - База Данни Контрол на Измененията).

ИС ОЕД е интегрирана система, реализирана върху релационна база данни с цел съхраняване в структуриран вид на данни за извършваните изпитания, ремонтни дейности, дефекти и откази на оборудването, за проектни изисквания и характеристики на оборудването и измененията в проекта (технически решения) и отговаря на международните изисквания за управление на конфигурацията в ядрени централи.

Етапите на разработка са: проектно описание на софтуера, проектиране, разработване и внедряване.

Разработката е финансирана по инвестиционната програма на АЕЦ „Козлодуй" и е въведена в експлоатация от 2007 г.

Към всички проекти