Image
Период на изпълнение 2008 - 2010
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГЕНЕРАТОРИ С ВОДО-ВОДОРОДНО ОХЛАЖДАНЕ

Инженеринговият проект за пълна подмяна на Генератори с мощност 210МW с нови с мощност 230МW, включва следните дейности:

  • проектиране по части Електро, Машинно-технологична, Строително-конструктивна, КИП и А и изготвяне и предаване на пълен обем документация за оборудването, монтажни планове, графици, инструкции и др.;
  • доставка на 2бр. генератори и съпътстващо оборудване за подмяната им; демонтаж на старото оборудване, подготовка на фундамента за монтаж на новото оборудване на Генератор №6;
  • монтаж, изпитания и пуск на Генератор №6, съгласно заводските инструкции и изисквания на нормативните документи.

Изпълнението на задачата налага постоянно съгласуване с дейностите на други фирми на площадката и организация на съвместната работа на фирми-подизпълнители на „Риск Инженеринг" АД. Решени са голям обем инженерни задачи, включително реконструкция и ремонт на всички технологични системи, свързани са работата на Генератора.

В резултат е постигнато увеличение на мощността на Генератор №6 с 20МW и съоръжението работи надеждно.

Към всички проекти