Период на изпълнение 2004 - 2005
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ЦИИСРК-01Р) В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” БЛОКОВЕ 5 И 6 И СПЕЦКОРПУС – 3

Проектът е изпълнен в рамките на Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Поради това, че съществуващата система за радиационен контрол беше морално и физически остаряла, в рамките на модернизацията на блоковете се извърши подмяна на „Централизирана информационно-измерителна система за радиационен контрол” (ЦИИСРК) за 5 и 6 блок и спецкорпус СК-3 на АЕЦ „Козлодуй”.

Системата се отнася към системите за нормална експлоатация, важни за безопасността на АЕЦ (клас 3Н по ОПБ-88/97).

Системата е предназначена за непрекъснат контрол на 5 и 6 блок и СК-3 на АЕЦ „Козлодуй” в нормални, аварийни (системата запазва работоспособност в условия на проектни аварии, с изключение на авария „Голям теч” и „Загуба на вътрешно електрозахранване на енергоблока”) и следаварийни условия:

  •  радиационна обстановка в помещенията на АЕЦ;
  •  състояние на защитните бариери;
  •  състояние и ефективност на работата на технологичното оборудване;
  •  сигнализация за превишаване на установените нива на измерваните параметри.

Системата дава информация в реално време. С новото оборудване се продължава срока за работа на блоковете.

Към всички проекти